arrow_drop_up arrow_drop_down

ALGEMENE VOORWAARDEN van aapsoftware

aapsoftware is onderdeel van 3007soft Enterprise BV.


aapsoftware, leverancier van software en gerelateerde zaken bij de totstandkoming van de

ontwikkeling van software voor de zakelijke markt.

Adres: Soestdijkseweg Zuid 249, 3721 AE Bilthoven.

Tel: 030-2271780

E-mail: info@aapsoftware.nl

Website: www.aapsoftware.nl

Rabobank: NL29RABO0336344317

KvK Utrecht 73362522 / BTW nr. NL859486540B01


1 Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

aapsoftware: aapsoftware Software ontwikkeling.

Opdrachtgever, Ontvanger, Klant: De Contractuele wederpartij van aapsoftware.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van aapsoftware, op alle

overeenkomsten die aapsoftware sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg

kunnen zijn.

1.3 aapsoftware wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van

Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.


2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat aapsoftware een schriftelijke bevestiging

zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

2.2 Alle aanbiedingen van aapsoftware zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen.

2.3 Als Opdrachtgever aan aapsoftware gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag

aapsoftware uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.


3 Levertijd

3.1 De door aapsoftware opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij

aapsoftware er altijd vanuit is gegaan dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de condities

zoals deze haar bij het afgeven van de levertijd bekend waren.

3.2 De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden

voor uitvoering van de opdracht is voldaan.

3.3 Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan aapsoftware de

levertijd verlengen met de tijd welke zij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde

condities uit te voeren.

3.4 Indien er sprake is van meerwerk kan aapsoftware de levertijd dienovereenkomstig

verlengen.

3.5 Indien aapsoftware gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig

verlengd.


4 Prijs

4.1 aapsoftware is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en

voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten

der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en

voorschotten.


5 Adviezen

5.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van aapsoftware welke geen

betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5.2 Door aapsoftware verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door Opdrachtgever

verstrekte informatie. aapsoftware gaat uit van de juistheid van deze informatie.


6 Intellectuele eigendom

6.1 aapsoftware behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte plannen,

documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking

hebbende informatie en “know-how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn

gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van

Opdrachtgever.

6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van

aapsoftware noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern

gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere

wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking

worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door aapsoftware verstrekt zijn.

Opdrachtgever is aan aapsoftware per overtreding van de bepalingen van dit artikel een

boete verschuldigd van € 5.000,--. Deze boete wordt naast de schadevergoeding op grond

van de wet gevorderd.

6.2.1 Opdrachtgever vrijwaart aapsoftware voor inbreuken op intellectuele

eigendomsrechten van derden.

6.2.2 Opdrachtgever staat in voor de aanwezigheid van geldige licenties met betrekking tot

de bij hem aanwezige software.


7 Betalingsvoorwaarden

7.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen

dertig dagen na (deel)factuurdatum.

7.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek

van aapsoftware een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken.

Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in

verzuim. aapsoftware heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op

Opdrachtgever te verhalen.

7.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op aapsoftware te verrekenen is

uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij aapsoftware in staat van faillissement geraakt. De volledige

vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is

overschreden; b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; c. de Opdrachtgever als

vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon

onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7.4 Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf

dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat

aapsoftware de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen

na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente

van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

7.5 De boeterente bedraagt 8% plus de rente van de Europese Centrale Bank.

7.6 Voor transacties met consumenten gelden de wettelijke rente en kosten welke is

vastgesteld door de Nederlandse overheid.

7.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is

Opdrachtgever aan aapsoftware alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Als de

werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn

de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

7.8 Indien aapsoftware in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle

kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van

Opdrachtgever.


8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 aapsoftware heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien

zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten

der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar

verplichtingen na te komen.

8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden

voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op

vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


9 Wijzigingen in de opdracht

9.1 Indien de omvang van de aan aapsoftware verstrekte opdracht na het sluiten van de

betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is aapsoftware gerechtigd

eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet

overeenstemt met de werkelijkheid.

9.3 Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop

het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende

factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.


10 Oplevering

10.1 De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien: de Opdrachtgever datgene wat

tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, heeft goedgekeurd, of indien Opdrachtgever

niet binnen veertien dagen nadat aapsoftware hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de

opdracht gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt.

10.2 Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien Opdrachtgever zijn

goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen dertig dagen kunnen worden

hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.


11 Buitengebruikstelling

11.1 aapsoftware heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te

stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de

overeenkomst een verplichting jegens aapsoftware niet nakomt dan wel in strijd handelt met

deze voorwaarden.

11.2 aapsoftware zal de opdrachtgever hiervan tevoren schriftelijk in kennis stellen, tenzij

zulks in redelijkheid niet van aapsoftware kan worden verlangd.

11.3 De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de

buitengebruikstelling bestaan.

11.4 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door

aapsoftware gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en eventueel een terzake

vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

11.5 aapsoftware heeft het recht geleverde producten en diensten op vooraankondiging

tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.


12 Ontbinding

12.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met

aapsoftware gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance

van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens

bedrijf, is aapsoftware gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan

wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. aapsoftware is in die

gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

12.2 Een en ander laat onverlet de overige aan aapsoftware toekomende rechten,

waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

12.3 aapsoftware is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer

gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

12.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door

aapsoftware verhindert, heeft aapsoftware het recht de overeenkomst te ontbinden.

12.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor aapsoftware opleveren zijn in ieder

geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie aapsoftware

bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan

aapsoftware bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

12.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt aapsoftware haar recht op

vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade,


13 Reclames, klachten

13.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch

uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur

nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

13.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat aapsoftware op enigerlei wijze

tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht

waarop zij betrekking hebben.


14 Geen recht op retourneren van geopende software

14.1 aapsoftware neemt geen software en/of cd-roms terug waarvan de verpakking is

verbroken of wanneer het vermoeden bestaat dat ontvanger in de gelegenheid is geweest

de software en/of cd-roms gekopieerd en/of geïnstalleerd en/of geregistreerd te hebben,

ongeacht of dit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ontvanger is in dat geval te allen

tijde betaling verschuldigd en kan geen beroep doen op teruggave van reeds gedane

betalingen.


15 Garantie

15.1 aapsoftware staat gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van de door haar

verrichte prestatie.

15.2 Indien de in het vorige lid bedoelde prestatie heeft bestaan uit de aanneming van werk,

zoals het installeren en implementeren van programmatuur, dan staat aapsoftware

gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van het geleverde werk, mits zij vrij was

in de wijze van uitvoering daarvan.

15.3 De garantieverplichtingen van aapsoftware zullen, in het geval als genoemd in het

vorige lid, bestaan uit het (deels) opnieuw verrichten van de werkzaamheden

15.4 De eventuele reis- en verblijfkosten van aapsoftware, alsmede de kosten van eventuele

aanpassingen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

15.5 Indien de in het eerste lid genoemde prestatie van aapsoftware heeft bestaan uit de

levering van software staat aapsoftware gedurende zes maanden na levering in voor de

deugdelijkheid hiervan, mits de instructies van aapsoftware door Opdrachtgever ook zijn

opgevolgd.

15.6 De garantieverplichtingen van aapsoftware zullen, in het geval als in het vorige lid

genoemd, bestaan uit het herleveren van de software, het uitvoeren van modificaties of het

gedeeltelijk crediteren van de factuur, zulks naar keuze van aapsoftware.

15.7 Te allen tijde moet aapsoftware in de gelegenheid worden gesteld een eventueel

gebrek te herstellen of haar prestatie opnieuw te verrichten.

15.8 Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens

aapsoftware heeft voldaan.

15.9 Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van:

onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en

installatie, reparatie, en wijziging door derden. Ook wordt geen garantie verleend indien

Opdrachtgever gebruik maakt van illegale software, of van software waarvan aapsoftware

heeft aangegeven dat deze niet compatible is met de door haar geleverde en/of

geïnstalleerde software.


16 Onderhoudscontract

16.1 Met een onderhoudscontract voor het door de klant aangekochte product heeft deze

recht op alle verdere support en ontvangt deze kosteloos belangrijke aanpassingen zoals

toekomstige updates en/of bugfixes. Tevens heeft de klant hiermee recht op support via de

helpdesk.

16.2 Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en wordt stilzwijgend

verlengd voor een opvolgende periode van 1 maand, tenzij een van beide partijen de andere

tenminste 1 maand voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk per aangetekende

post meedeelt dat hij voornemens is de overeenkomst niet te verlengen.

16.3 Voor alle op aapsoftware gebaseerde producten is een onderhoudscontract verplicht

voor de werking van het systeem.

17 Aansprakelijkheid Uitsluiting aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 aapsoftware is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het

rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en)

in de uitvoering van de opdracht, dan wel van bewezen opzet of bewuste roekeloosheid van

aapsoftware zelf: voor opzet of roekeloosheid van derde partijen is aapsoftware nimmer

aansprakelijk.

17.2 Indien aapsoftware aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid

beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.3 aapsoftware is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

17.4 Opdrachtgever vrijwaart aapsoftware voor eventuele aanspraken van derden, die in

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan

opdrachtgever toerekenbaar is.

17.5 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is aapsoftware nimmer

aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij aapsoftware bekende

feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij aapsoftware steeds de bedoeling

van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

17.6 Partijen zijn gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

17.7 Voor de werking van de een aantal diensten is aapsoftware afhankelijk van derde

partijen. aapsoftware aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het functioneren van de door

derden gebruikte telecommunicatienetwerken of voor de door hen geboden dienstverlening.

17.8 aapsoftware aanvaardt geen aansprakelijkheid voor producten die correct zijn

opgeleverd en die nadien worden besmet middels hacking of op enige andere wijze door

derde partijen dusdanig worden bewerkt dat opdrachtgever daarvan schade ondervindt.


18 Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van aapsoftware is

bevoegd kennis te nemen van geschillen. tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter

bevoegd is verklaard.

18.2 Nederlands recht is van toepassing.